Ano, my jsme data

Všichni generujeme data a necháváme tak za sebou stopu. A nejen tím, že používáme sociální sítě. Využíváme mobilní telefony, pořizujeme digitální fotografie a videa, děláme platební převody, využíváme signál GPS... Uchovávat a zpracovávat obrovské množství dat je stále snazší a je tak možné vyčíst určité vzorce (událostí, chování, spotřeby, volby, investování atd.). To rychle a zásadně mění způsob rozhodování na všech možných úrovních.

We all generate data and leave a trace behind us. And not only by using social networks. We use mobile phones, we take digital photos and videos, we make payment transfers, we use GPS signals ... Storage and processing of large amounts of data is getting easier and some formulas (events, behavior, consumption, choices, investing, etc.) can be read. It quickly and fundamentally changes the way decisions are made at all possible levels.

Záznam informací. 1950 - děrný štítek, současnost - DNA

Jak radikálním způsobem naši společnost mění vytváření, zpracovávání a zejména interpretace dat? Během uplynulých pěti let extrémně. Je to tak jednoduché a tak nebezpečné. Ella se zastavila u několika instalací, které jsem jí úměrně jejímu věku popsala a vysvětlila.

How much does our world change in creation, processing and especially the interpretation of data? Over the past five years, it has been extreme. It's so simple and so dangerous. Ella stopped at several installations and I described and explained them to her.

INSTALACE 1: Na stěnu jsou promítány stovky videí, které uživatelé natočili ve svém domácím prostředí (koupelna, ložnice...) a veřejně sdíleli na internetu. U každého videa běží zvuk, takže pokud se na nějaké video zaměříte, můžete sdělení rozumět. Ovšem pokud se postavíte před projekci, splynou všechny v jedno velké bzučení.

INSTALLATION 1: There are hundreds of videos projected on the wall which users made in their home environment (bathroom, bedroom ...) and publicly shared on the Internet. Sound is running for each video, so if you focus on a video, you can understand the message. But if you stand in front of the projection, they will all merge into one big buzz.

INSTALACE 2: Pohybuje se nahoru dolu a vlní se. Na západ od Havaje je v moři bójka, která vysílá informace této instalaci o tom, jaké je aktuálně moře a vlny a instalace se podle toho pohybuje. Během naší navštěvy bylo moře klidně a vlny tak metrové. :-)

INSTALLATION 2: It moves upwards and downwards and waves. There is a buoy in the sea on the West from Hawaii that sends information to this installation about what is currently the sea and the waves like, and the installation is moving accordingly. During our visit, the sea was calm and the waves were about metric. :-)

INSTALACE 3: Instalace sleduje, jaké emotikony lidé aktuálně používají na Twitteru a jakou náladu tím vyjadřují. Na plátně pak lze vidět, jaká nálada aktuálně panuje v různých částech Země.

INSTALLATION 3: Installation tracks what emoticons people are currently using on Twitter and what mood they express. On the wall, you can see what mood is actually in different parts of the Earth.

INSTALACE 4: Digitální fotografie a na nich spousta informací. Nahrnuté na hromady, mezi kterými je vymetený chodník.

INSTALLATION 4: Digital photography and lots of information. Filled in piles with a pavement in the middle.

Toto je pouze zlomek celé výstavy. Doporučuju najít si čas a v klidu si obě patra v klidu projít, prohlédnout, poslechnout, vyzkoušet, pročíst a ...zamyslet se.

This was only a fraction of the whole exhibition. I recommend to find time and calmly walk through both floors in peace, see, listen, try, read and ... think.

Veškeré informace o vstupném a otevírací době naleznete na stránkách Centra současného umění - DOX.

All information about entrance fees and opening hours are available on website of Centre for Contemporary Art.