Pořadatelé lákají zejména na americké druhy včetně několika novinek, které ještě ve skleníku Fata Morgana nebyly, například druh Greta oto s neobvyklými průsvitnými křídly. My se v druzích motýlů nevyznáme, nás fascinují svou krásou, ladností a lehkostí. Mezi rostlinami měli motýli pár "jídelních" stojanů, na kterých jsme je mohli pozorovat. Občas se usadili na listech i květech rostlin a to je prostě krásný pohled.

The organizers are inviting for American species, including some of the new species that were not in Fata Morgana's tropical greenhouse in the past, such as Greta's kind with unusual translucent wings. We are not familiar with the species of butterflies, they fascinate us with their beauty and grace. Among the plants, the butterflies had a few "dining" stands on which we could watch them. We could also watch them sitting on leaves and flowers, and that's simply beautiful.

Ovšem spíš než nad květinami najdete motýly u oken. Hřejí se tam u topení. Bohužel velký počet jich byl odumřelých a další velké množství jich polehávalo na zemi. Nejednou se stalo, že na ně někdo šlápnul. Protože nikde nebylo žádné upozornění, žádný dozor a málokdo se kouká pod nohy, když hledá motýla. Tento pohled, který se Vám v zadní části skleníku naskytne, dost bolí.

But rather than above the flowers, you will find butterflies at the windows. They warm up at the heating. Unfortunately, a large number of them were dead, and a large number of them were on the ground. Sometimes it happened that someone stepped on them. Because there are no warnings anywhere, no control, and people don´t look under their feet when looking for a butterfly. This view, which appears in the back of the greenhouse, hurts.

Doprovodné panely vás seznámí s jednotlivými vystavenými druhy, s jejich životním cyklem a strategiemi, ale i s legendami a mýty o tomto hmyzu. V horní části skleníku pak na vlastní oči uvidíte, jak se motýl líhne.

The accompanying panels will familiarize you with the individual species exhibited, their lifecycle and strategies, as well as the legends and myths weighing on these insects. At the top of the greenhouse, you can see how the butterfly is hatching out.

Pokud má člověk rád tropické rostliny a vyžívá se ve vlhkém klimatu, může se do Fata Morgany vypravit i po výstavě motýlů. Pohled na krásné zelené a kvetoucí rostliny pohladí po duši.

If one loves tropical plants and enjoys a humid climate, Fata Morgana greenhouse is the right place to visit. The beautiful green and flowering plants please the soul.

Vlastně ve finále ani nechci srovnávat španělský Butterfly Park Benalmadena s aktuální výstavou motýlů ve Fata Morganě, protože bych srovnávala nesrovnatelné. Přeci jenom je Fata Morgana primárně botanickou zahradou a ne motýláriem. Jen je z mého pohledu na místě otázka, zda je tady výstava motýlů vhodná.

Actually, I do not even want to compare the Spanish Butterfly Park Benalmadena with the current butterfly exhibition at Fata Morgana greenhouse because I would compare the incomparable. Still, Fata Morgana is primarily a botanical garden and not a butterfly park. Just from my point of view, there is a question whether the butterfly exhibition is appropriate here.

Vzhledem k velikosti Fata Morgany je nejlepší ji navštívit ve všední den po poledni, protože dopoledne sem proudí školní skupiny, ve kterých se většina dětí neumí chovat a tím obtěžuje ostatní návštěvníky. Nehledě na to, že neustálým pobíháním po skleníku a hlukem plaší i motýly. O víkendech se připravte na fronty až před skleník. My jsme náš první víkendový pokus vzdali a vrátili se ve všední den. Pro více informací o vstupném a otevírací době navštivte web Botanické zahrady Praha.

Due to the size of Fata Morgana, I recommend to visit it on a weekday afternoon, because in the morning there are school groups in which most children can not behave and thus disturb other visitors. They are constantly running around the greenhouse and making the noise which also disturbs the butterflies. At the weekends, prepare for the queues up to the greenhouse. We gave up our first weekend visit and returned on a weekday. For more information about entrance fees and opening hours, please visit the Botanical Garden Prague website.

Botanická zahrada Praha