Disappearing

Výstava Je tak rozsáhlá, že ji do Rudolfina muselo údajně stěhovat pět kamionů. K vidění jsou popadané lustry, místnosti zarostlé kabely a tištěnými spoji, improvizovaný ateliér autora, kresby, nebo nervózně podupávající větve s glóby, které se klátí okolo neskutečně vysoké a vratce vypadající věže balíků s cementem, pouliční jukebox nainstalovaný na vrchol schodiště z křehkého polystyrenu, či pyramida vrtících se praček.

The exhibition is so extensive that five trucks had to move it to Rudolfinum. Chandeliers, rooms full of cables and connectors, an improvised artist's studio, paintings, or nervously grumbling branches with globes hanging around the incredibly high cement towers, the street jukebox installed to the top of the staircase from the fragile polystyrene, or pyramid of washing machines.

Postnaturalia. Tahle úvodní instalace se rozprostírá přes jeden a půl sálu a připomíná bažinu tištěných spojů a tranzistorů, trsy květů z měděných cívek z televizorů, rákosí z hliníkových trubek, květy z rozbitých žárovek nebo shluky masožravých kytek ze sluchátek.

Postnaturalia. This initial installation stretches over one-and-a-half hall, reminiscent of a swamp of connectors and transistors, blooms of copper coils from televisions, reeds made of aluminum tubes, flowers from broken bulbs or clusters of carnivorous flowers from headphones.

Demon of Growth II. Prostě wau. Vzpírá se tomu mít pevný tvar, roste do všech směrů a nepoznáme, kde je centrum a kde slepý výhonek a v každé molekule se svět zrcadlí.

Demon of Growth II. Just wau. It defeats a solid shape, it grows in all directions and we do not know where the center is and every molecule mirrors the world.

Improvizovaná dílna autora. Vypisovat, co všechno tam najdete, je nesmysl. To se musí vidět.

Improvised atelier of the author. To write what you find there, is nonsense. That must be seen.

On je prostě vtipný. / So funny.

Nervous Trees. V největším sále galerie nás děsil na pohed vratký pilíř z pytlů malty Knauf Do It Yourself, muflon vzpínající se k nebi Electrons Seeking Spirit mi připomněl sebe běhěm prvního týdne školy a Ellu vystrašily pohybující se Nervous Trees.

Nervous Trees. In the biggest hall of the gallery, we were terrified at a pillar made of sacks of Knauf mortar called Do It Yourself, the Electrons Seeking Spirit, a mouflon reminded me of myself during the first week of school, and Ella was frightened of the moving Nervous Trees.

We All Want to Be Cleaned. Pyramida s praček, která symbolizuje několik témat. Intimní versus veřejné, ztráta kontroly nad stroji, bezradnost delegovaná na objekty...

We All Want to Be Cleaned. A pyramid mady of washing machines, which symbolizes several themes. Intimate versus public, loss of control of the machine, impotence delegated to objects...

Když na výstavu zajdete v neděli s dětmi, tak v Artparku probíhá doprovodný workshop, kde mají k dispozici různé druhy materiálů, ze kterých tvoří dle fantazie svá díla. Nás Kintera pobavil obě. Najděte si čas a zajděte taky. Vstup je zdarma a výstava trvá až do 26. listopadu. Více informací zde.

When you go to the exhibition on Sundays with children, there is an accompanying workshop in Artpark, where different types of materials are available, from which they make fantasy works. Kintera, amused us both. Find your time and go. The entrance is free and the exhibition lasts until November 26th. More information here.

Galerie Rudolfinum