Vipava

Cestu jsme začali v městečku Vipava, které je jedním z center této vinařské oblasti. Nachází se na břehu stejnojmenné řeky. Šumící řeka a kamenné domy dodávají místu osobitou atmosféru. Škoda, že je turisty víceméně opomíjené.

We started our biketrip in the small town of Vipava, which is one of the centers of this wine region. It is located on the banks of the river of the same name. The lushing river and stone houses give the town a nice atmosphere. It is a pity that tourists are not so interested in this place.

Vipava

Dlouho jsme se nezdrželi a vyrazili vinicemi a vesnicemi Duplje a Log do dalšího centra oblasti, města Ajdovčina. Tady jsme minuli zříceninu římské pevnosti Castra a pokračovali centrem města až ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde jsme odbočili vpravo. Centrum je protkané úzkými uličkami a komorními náměstími a určitě stojí za návštěvu, pokud se nacházíte někde poblíž.

We did not stay for a long time and set out through the vineyards and villages of Duplje and Log to another center of the region, the town of Ajdovčina. Here we passed the ruins of the Roman fortress of Castro and continued through the city center to the church of St. John the Baptist, where we turned right. There are narrow streets and nice squares here and is worth a visit, if you are somewhere near.

Zbytky římské pevnosti v Ajdovčině

U bazénového komplexu se pak cesta stáčí vlevo, opouští hlavní silnici a pokračuje dobře udržovanou štěrkovou cestou ven z Ajdovčiny. Drželi jsme se Lokavščického potoka, přejeli most a polem jsme dojeli do obce Lokavec. Tady můžete navštívit kostel sv. Vavřince ze 17. století a prohlédnout si oltář z černého mramoru, olejová plátna místního barokního malíře Antona Cebeje, nebo sochy místního mistra Mihaela Cusso. Lokavec je také známý pro svou velkou produkci třešní.

At the pool complex, the road turns to the left, leaves the main road and continues on well-maintained gravel trail out of Ajdovčina. We rode along Lokavšček creek, crossed the bridge and we reached the village of Lokavec. Here you can visit the church of St. Lawrence from the 17th-century and see the black marble altar, oil paintings by the local Baroque painter Anton Cebe, or the sculptures of local master Mihael Cusso. Lokavec is also known for its large cherry production.

Cyklotrasa z Ajdovčiny

Lokavčičký potok

Přemostění přes Lokavčický potok

Kostel sv. Vavřince v Lokavci

Z Lokavce jsme pokračovali po okresní silnici do vesnice Cesta, kde jsme přejeli přes hlavní tah Ajdovščina - Nova Gorica a dali se na východ k železničnímu přejezdu. Pak už nás čekalo jen táhlé stoupání do malebné vesničky Vipavski Križ, starého města s františkánským klášterem. Vipavski Križ je jedním z nejkrásnějších historických a kulturních památek ve Slovinsku. Architektura je silně ovlivněna Itálií, která je odsud co by kamenem dohodil.

Město je historicky rozděleno do dvou částí. Gase představuje starou a chudou část Vipavského Krize. Leží blízko farního kostela a tvoří ji jednopatrové barevné domy s malými okny. Obyvatelům se říkalo "gasarji". Zatímco "placarji" se říkalo boháčům, řemeslníkům, nebo obchodníkům, kteří žili poblíž hradu. Jejich domy byly větší a hezčí. Nově vydlážděné ulice na toto rozdělení upozorňují. Bíle dlážděné ulice vedou z hradu do bohaté části města, zatímco černě dlážděné ulice vedou do gase.

Sesedli jsme z kol a na chvíli si užívali tohoto magického místa. Nejsou tu žádné obchody ani restaurace, tudíž je tu božský klid. Žije tady přibližně 200 obyvatel, a v hradu, který je z části ruinou, se nachází škola. Pod městem jsou samozřejmě vinné sklípky.

From Lokavec, we continued to the village of Cesta, where we crossed the main road of Ajdovščina - Nova Gorica and headed East to the railway crossing. Then we rode uphill to the picturesque village of Vipavski Kriz, the old town with a Franciscan monastery. Vipavski Križ is one of the most beautiful historical and cultural monuments in Slovenia. Architecture is influenced by Italy, which is close.

The town is historically divided into two parts. Gase represents the old and poor part of the Vipavski Kriz. It is near the parish church and consists of one-story colorful houses with small windows. The inhabitants were called "gasarji". While "placarji" were called rich people, artisans, or traders who lived near the castle. Their houses were bigger and nicer. The newly paved streets point out of this division. White cobbled streets lead from the castle to a rich part of the city, while the black-clad streets lead to the gase.

We sat down from the bikes and enjoyed this magical place for a moment. There are no shops or restaurants, so there is a divine peace. There are about 200 inhabitants here, and there is a school in the castle, which is partly ruined. Below the town, there are of course wine cellars.

Bohatá část města Vipavski Križ

Bohatá část města Vipavski Križ

Ruina hradu ve městě Vipavski Križ

Čtvrť gase ve Vipavski Križ

Čtvrť gase ve Vipavski Križ

Farní kostel ve Vipavski Križ

Čtvrť gase ve Vipavski Križ

Čtvrť gase ve Vipavski Križ

Nasedli jsme znovu na kola a sjeli do Male Žablje. Před vesnicí Velike Žablje jsme přejeli na druhý břeh řeky Vipavy, a u kapličky jsme odbočili do ovocných sadů a kukuřičných polí. No uznejte, kdo by odolal a neochutnal. Ještě nezralé kukuřice přímo z pole miluju!

We made a downhill ride to Male Žablje. Before the village of Velike Žablje, we crossed the Vipava river and by the chapel we turned to fruit orchards and corn fields. Who would resist to taste it, right? I love the small corns right out of the field!

Bylo vedro, tak jsme zastavili na břehu Vipavy, abychom si odpočinuli ve stínu a nadýchali se osvěžujícího vzduchu, který u vody byl. Michal se pokoušel Ellu naučit házet kamenem žabičky a jí se to párkrát povedlo. Rozseděli jsme se a přemluvit se znovu nasednout na kola celkem trvalo.

It was hot, so we stopped at the river Vipava to relax in the shade and breathe in the fresh air that was there. Michal tried to teach Ella how to throw a stone to make it jump on the water and she did it a few times. We relaxed so much that it was hard to ride again.

Řeka Vipava

Ovocné sady a kukuřičná pole vystřídaly zase kopce s vinnou révou a netrvalo dlouho a ocitli jsme se u kamenného Napoleonova mostu, který přes Vipavu vede.

Fruit orchards and cornfields replaced the hills with vineyards and did not last long, and we found ourselves at the stone Napoleon Bridge that leads over the Vipava river.

Napoleonův most přes Vipavu

Vinice jsou tu opravdu všude. Prašná cesta pokračovala ještě chvíli po proudu Vipavy a pak se stočila do kopců mezi další nekonečné lány s vinnou révou. Oblíbená jsou červená i bílá vína. Za červené je to místní odrůda Barbera, nebo i červený Cabernet Sauvignon a Merlot, v bílých jsou vyhlášené místní odrůdy Zelen a Pinela.

Vineyards are everywhere. The gravel road continued for a while along the Vipava river, and then rolled into the hills among the endless vineyards. Red and white wines are popular here. The red is the local variety of Barber, or the red Cabernet Sauvignon and Merlot, in the white are the famous local varieties of Zelen and Pinela.

Vinice ve Vipavském údolí

Přes vesnice Slap a Lože jsme dojeli do Vipavy k autu. Vzhledem k vedru, které se během dne udělalo, jsme byli celkem vyčerpaní. Terén této 35km dlouhé trasy není nikterak náročný, trasa vede většinou po prašných, nebo okresních cestách mezi vinicemi a ovocnými sady, jen na krátkém úseku u Vipavy a Ajdovčiny jsme se ocitli na hlavní silnici. Co nás ale překvapilo, byla absence značení cyklotrasy. Ačkoliv na oficiálních stránkách regionu je trasa zpracovaná skvěle, tak v reálu nenajdete ani jeden ukazatel. Možná, že kdybychom nemuseli tolik stavět a dívat se do mapy, užili bychom si Vipavu víc. I tak jsme rádi, že jsme poznali další část Slovinska, která není turisty tolik vyhlédávaná.

Through the village of Slap and Lože we returned back to Vipava. Due to the hot weather, we were quite exhausted. The terrain of this 35km trail is not difficult, the route leads mostly on the gravel or the county roads through the vineyards and the orchards, only on the short part close to Vipava and Ajdovčina, we had to ride on the main road. What surprised us, however, was the absence of signs, even though the route is well done on the official Vipava website. You will not find a single sign on the trail. Maybe if we did not have to stop so often to read the map, we would enjoy Vipava more. Anyway, we are happy to know the other part of Slovenia that is not so popular by tourists.

Cyklotrasa Vipavským údolím