Jiří Kubík: Planeta květin

Na začátku výstavy jsme se podívaly do historie, jak se květina měnila v uměleckém zpracování od středověku až do současnosti a jakým symbolem byla pro umělce ve svých dílech. Tahle ústřední socha nese název Planeta květin a vytvořil ji akademický sochař Jiří Kubík. Pro děti je tu připraveno celkem deset stanovišť s různými úkoly. Byla vybrána díla významných umělců 20. století, a to nejen proto, aby je děti poznaly, ale především aby pochopily, že každý umělec má své pojetí vidění světa – stejně jako je mají děti.

At the beginning of the exhibition we looked into the history of how the flower changed in the artistic work from the Middle Ages to the present, and what symbol the flower was for the artists in their works. This central statue bears the name of the Planet of Flowers and was created by academic sculptor Jiří Kubík. For children there are ten activities with different tasks. Works of prominent artists of the 20th century have been selected, not only for the children to recognize them, but above all to understand that every artist has own concept of seeing the world - just as children have.

Pablo Picasso: Květiny večera

Květiny na obraze Pabla Picassa byly asi určeny pro nějakou slavnostní příležitost, i když jsou velmi jednoduše namalované. Sochař Jiří Kubík tyto květiny vyjmul z papíru, aby si na ně mohly děti sáhnout. Stačí lehce pootočit stonkem a celá květina se dá do pohybu.

Pablo Picasso's flowers on the painting were probably designed for a festive occasion, although they are very simply painted. Sculptor Jiří Kubík took these flowers out of the paper so they could reach the children. Just twist the stem and the whole flower is moving.

Gustav Klimt: Makové pole

Chtěli jste někdy vstoupit do obrazu? Máte možnost! Autor originálu Makové pole je Gustav Klimt a Marta Hricová se jím inspirovala pro tvorbu tohoto plátna, kterým jsme vstoupily do další místnosti.

Have you ever wanted to enter the picture? You have the opportunity here! Author of the original Poppy Field is Gustav Klimt and Marta Hricova create this canvas through which we entered another room.

Když už jsme se ocitly v makovém poli, tak jsme si i jeden květ vlčího máku vyrobily. K dispozici byl veškerý materiál i návod a nic složitého to nebylo.

Once we were in the poppy field, we also made one flower. There was all the material and instructions available, and it was not complicated.

August Macke: Květiny v zahradě

Tento obraz Augusta Mackeho je džungle plná exotických květin. Obraz je rozdělený na devět kusů a děti si mohou obraz složit a všimnout si tak i detailů, které na první pohled nejsou vidět.

This painting of August Macke is a jungle full of exotic flowers. The picture is divided into nine pieces and the children can put toghether the picture and notice the details that are not visible at first glance.

Paul Klee: Květiny v kameni

Paul Klee vyjádřil květiny kolečky, křížky, trojúhelníky a skvrnami. I tak můžou vypadat květiny. Každé dítě, když začíná malovat, tak používá pro své vyjádření různé tvary. Všechny prvky z obrazu jsou zmagnetizované a děti si mohou vytvořit buď svůj vlastní obraz, nebo složit části tak, jak je vidí na reprodukci originálu na zdi.

Paul Klee expressed flowers with circles, crosses, triangles and stains. Even this way flowers can look like. Every child, when begins to paint, uses different shapes for his expression. All the elements in the image are magnetized and the children can create either their own picture or put together the parts as they see them in the original reproduction on the wall.

Děti si tu samozřejmě mohou namalovat také květinu podle své fantazie, vytvořit koláž lekníků od Clauda Moneta z papírových čtverečků, vytvořit vlastní pixelizovaný obrázek Slunečnice od Vincenta van Gogha z lega, a podívat se, jak květina roste, rozkvete a zase vadne v praxinoskopu, tedy otočném přístroji se zrcátky.

Elle se Květina moc líbila. Zabrala nám tak hodinu a půl a doporučuju jí všem dětem, které rádi objevují, tvoří, skládají a malují. Výstava končí 21. května a více informací najdete na stránkách Chvalského zámku.

Children can also paint a flower according to their imagination, create a collage of Claude Monet's painting from the paper squares, create a customized pixelized image of Vincent van Gogh's Sunflower from Lego, and see how the flower grows, blooms and fades in praxinoscope, rotating mirror machine.

Ella liked the exhibition very much. It took us an hour and a half and I recommend it to all children who like to discover, create and paint. The exhibition ends on May, 21 and you will find more information on the Chvalský zámek website.

Chvalský zámek