Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Martina Prokopová, Pokorného 866/19, 198 00  Praha 9, IČ: 07091826 (dále jen vyhlašovatel). Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 
 
II. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 1. věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 2. adresa pro doručování v České republice, nebo na Slovensku;
 3. soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php;
 4. dodržování těchto pravidel soutěže;
 5. dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.
 
Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku.
Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.
 
 
III. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 1. Výherce soutěže bude vybrán pomoci aplikace RandomPicker ze soutěžních příspěvků, které budou vloženy do komentáře pod soutěžní příspěvek.
 2. Do losování budou zařazené pouze příspěvky, obsahující správnou odpověď na soutěžní otázku/úkol, která bude zadaná v soutěžním příspěvku, pod který budou soutěžícími vkládány soutěžní komentáře.
 3. Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce https://www.facebook.com/lasoul_blog. Výherci budou o své výhře informování zveřejněním postu na facebokovém profilu vyhlašovatele soutěže a budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na facebookovém profilu LASOUL vyhlašovateli za účelem doručení výhry. Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.
 4. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 5. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry. 

 

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
 2. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.
 3. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
 5. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.
 7. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu martina@lasoul.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.
 2. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.
 3. Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.
 4. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.
 6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
 7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
 
V Praze dne 19/09/2022