Botanická zahrada Malešice

O malešické botanické zahradě ví převážně místní, takže má tu obrovskou výhodu, že se tu většinou pohybujete zcela sami. Je tu klid a ticho, po vodě se prohání kachny, ve vodě ryby a ze břehu na ně dohlíží páv, který o sobě do ticha dává pravidelně vědět.

The botanical garden is predominantly known by locals, so it has the enormous advantage that you usually walk there completely alone. There is calmness and silence, ducks swim on the water, fish swim in the water, and the peacock watches over them.

Botanická zahrada Malešice

Na jaře hraje každá zahrada barvami, ani tahle botanická není výjimkou. Najdete tu mnoho barevných květin, keřů a stromů, které neskutečně voní.

In the spring, each garden is full of colors, and this botanical is no exception. You will find many colorful flowers, shrubs and trees that smell incredibly.

Jarní zahrada v květu

Zajímalo mě, kde se tady na Praze 9 zahrada vzala a našla pár zajímavých faktů. V minulosti na tomto místě stála usedlost Josefa Havlíčka s ovocným sadem a zelinářskou zahradou. V místech dnešní vily stál v 19. století obytný dům, který v roce 1889 nechal další majitel Rudolf Egbert přestavět na krásnou reprezentativní novorenesanční vilu, kterou místní obyvatelé začali přezdívat "zámeček".

I wondered about the history of the garden here in Prague 9 and found some interesting facts. In the past there was Josef Havlicek's manor house with a fruit orchard and a vegetable garden. At the site of today's villa, a nineteenth-century residential house was built, which in 1889 left another owner Rudolf Egbert rebuilt in a beautiful representative Neo-Renaissance villa, which the locals began to nickname the "chateau".

Zámeček

Na přelomu 19. a 20. století koupil celý areál průmyslník Jirásko, který se rozhodl okolí své rezidence vylepšit. V roce 1920 oslovil nejlepšího zahradního architekta tehdejší doby v zemi, který měl zkušenosti z Paříže a Vídně. Ten vytvořil kolem vily přepychový park se vzácnými dřevinami, z nichž se dochovala bohužel jen část. Celková koncepce a krajinná scenérie parku však zůstala v původní podobě.

At the turn of the 19th and 20th centuries, very rich businessman Mr. Jirasko bought the whole area and decided to improve its residence. In 1920, he addressed the revitalization to the best architect of the country with experience from Paris and Vienna. And he created a splendid park around the villa with rare woods, of which only a fraction survived. However, the overall concept and landscape scenery of the park remained in its original form.

Krásná koncepce parku

Ze stejné doby pocházejí i originálně ztvárněné skleníky ve svahu, umístěné tak, aby využívaly co nejvíce slunečního svitu. V současné době jsou ovšem v naprosto dezolátním stavu a věřejnosti nepřístupné.

At the same time, original greenhouses were built on the slope and were located to use as much sunshine as possible. At present, however, they are in a state of absolute desolation and are inaccessible to the public.

Původní skleníky

Za druhé světové války zámeček obsadili Němci a sídlilo tady Gestapo a lazaret. O park se nikdo nestaral, takže zarostl náletovými dřevinami a vzácné tak uhynuly. V této době zmizela originální sochařská výzdoba zámečku a okupanti s sebou při útěku vzali pravděpodobně i historickou dokumentaci celého areálu, protože se nikdy nenašla.

During the Second World War the chateau was occupied by the Germans and was home to the Gestapo and the Lazaret. Nobody cared about the park, so it was overgrown with ravenous trees and the rare ones disappeared. At that time, the original sculpture decoration of the castle disappeared and the occupiers had probably taken the historical documentation of the whole area when they escaped because it has been never found.

Botanická zahrada Malešice

V roce 1946 byla vila vyvlastněna a nastěhovala se do ní Zahradnická škola. Areál v té době opět nebyl udržován a velmi zpustl. Po roce 1990 se z areálu stala školní botanická zahrada a je místem odborného výcviku. Začalo se do ní značně investovat a v roce 1994 bylo zrekonstruováno alpinum, které bylo postaveno z devonských vápenců přivezených z blízkého okolí Prahy. Na alpinum se spotřebovalo dohromady 500 t vápence a byl zde vytvořen i umělý vodopád s jezírkem. Na alpinu zaujme bohatá sbírka různých druhů skalniček. V roce 2008 pak proběhla revitalizace parku.

In 1946 the villa was expropriated and the Gardening School moved in. The site was not maintained again and was very desolated. After 1990, it became a school botanical garden and it is a place for professional training now. Investments were done and in 1994 the alpine part was built from the Devonian limestones brought from nearby Prague. Almost 500 tons of limestones were consumed on the alpine, and an artificial waterfall with a pond was created there. A rich collection of different species of rock plants is interesting. In 2008, the park was revitalized.

Alpinium

Vřesoviště

Místo odborného výcviku

Nad zámečkem se nachází krásný dřevěný altán, ze kterého musí být naprosto úchvatný výhled na Malešice. Bohužel není veřejnosti přístupný.

Above the chateau, there is a beautiful wooden gazebo, from which there must be absolutely breathtaking view of Malesice. Unfortunately, it is not accessible to the public.

Dřevěný altán nad zahradou

V jižní části zahrady je umístěna její pěstební část, kde se pěstují a rozmnožují rostliny určené pro doplňování vegetace vlastní botanické zahrady. Zároveň tu najdete nový skleník, který byl potaven v roce 2011, a školní prodejnu květin.

In the southern part of the garden, there is a growing part of it, where plants are grown and reproduced to complement the vegetation of the own botanical garden. At the same time you will find a new greenhouse there, which was built in 2011, and a school flower shop.

Nový skleník v jižní části zahrady

Zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky, rozkládá se na ploše 11 hektarů a skleníky zabírají plochu 2.000 metrů čtverečních. Do botanické zahrady se neplatí vstup, ale je otevřena pouze v pracovní dny. Není velká, nejsou tam žádné atrakce pro děti, ale pokud toužíte po klidné procházce, nebo chcete posedět na lavičce a načerpat pozitivní energii, je tohle místo zcela jistě ideální volbou. Více informací na webu botanické zahrady.

The garden is a member of the Union of Botanical Gardens of the Czech Republic, it covers an area of ​​11 hectares and greenhouses occupy an area of ​​2,000 square meters. The botanical garden is free of charge but is only open on weekdays. It is not big, there are no attractions for children, but if you are looking for a quiet walk or want to sit on the bench and draw positive energy, this place is certainly the ideal choice. More inforamtion on botanical garden website.

Botanická zahrada Malešice