Botanicus, jeho Centrum řemesel, zahrady i prodejna se nachází v obci Ostrá u Lysé nad Labem. Centrum je vlastně takovou malou starobylou vesnicí, která navodí příjemnou atmosféru pro jednotlivá řemesla, která si tady mohou děti i dospělí vyzkoušet.

Botanicus, its Centre of Crafts, Gardens and Shop is located in the village of Ostra near Lysa nad Labem, not far from Prague. The centre is actually a small ancient village that creates a pleasant atmosphere for individual crafts, which can be tried by both children and adults.

Areál Centra řemesel

V Centru se platí místními groši, které směníte u pokladny. Jeden groš stojí deset korun a zaplatíte jimi jak u jednotlivých řemesel, tak za ně koupíte občerstvení, nebo suvenýry.

Local coins are used at the Center and exchanged at the box office. One local penny costs ten crowns and you pay with them for each craft, refreshments or souvenirs.

Jaká řemesla si zde můžete vyzkoušet? Je jich mnoho, během naší návštěvy bylo otevřeno řezbářství, mincovna, výroba perníků a svíček, provaznictví, košíkářská dílna, lukostřelba, loutkařská dílna, tkalcovský stav. Ella si většinu z toho vyzkoušela, ovšem nejvíc ji zaujala výroba mýdla a papíru a rýžování zlata.

Which crafts can you try here? There are many, during our visit the wood carving, the mint, the production of gingerbread and candles, the rope-works, the basketry workshop, the archery, the puppet´s workshop, the weaver´s house were open. Ella tried most of it, but she was most interested in making soap and paper and gold panning.

Výroba mýdla

Výroba papíru

Rýžování zlata

Každou sobotu se zde také koná doprovodný program v podobě divadel, kejklířů, sokolníků. My jsme shlédly vystoupení kejlklíře Vojty, který Ellu velmi pobavil.

Every Saturday there is also an accompanying program in the form of theaters, jugglers, falconers. We watched the show of juggler Vojta, who eamused Ella a lot.

Vystoupení kejklíře Vojty

Na Centrum řemesel navazuje třicet hektarů bylinných zahrad Botanicusu a jsou ideálním místem pro odpočinek a relaxaci. Najdete tu například bílou zahradu plnou bílých laviček, pak orientální, zeleninovou, relaxační... nechybí ani sady a bylinky. Shlédnout můžete i výstavu fotografií Ivety Kopicové z Barmy a plastik Jakuba Flejšara.

The Craft Centre follows thirty hectares of Botanicus gardens which are the ideal place for a rest and relaxation. You can find there, for example, the White garden full of white benches, then the Oriental, Vegetable, Relaxing ... orchards and herb fields. You cas also visit a photo exhibition by Iveta Kopicova of Barma and sculptures by Jakub Flejsar.

Bílá zahrada

Klášterní zahrada

Výstava obrazů a plastik

Veškeré informace o otevírací době a vstupném najdete na stránkách Botanicusu.

All information about opening hours and entrance fees available on Botanicus website.

Botanicus v Ostré