Hlavní vstup do areálu

Příjezd k hřebčínu je působivý. Projíždíte mezi bílými ohradami, kde se pasou Lipicáni. Areál je otevřený veřejnosti celoročně a je velmi rozlehlý. Před vstupem do komplexu stájí hřebčína projdete parkem, kde je kavárna, hřiště pro děti a v ohradách jsou poníci, na kterých se mohou děti projet. Kromě prohlídky stájí, cvičební arény, jízdárny, hospodářských budov se zde můžete projíždět v kočáře, navštívit muzeum, kostel sv. Antonína, shlédnout drezuru, nebo Španělskou jezdeckou školu, kvůli které jsme sem přijeli my.

Arriving at the stud farm is impressive. You are passing through the white fences where the Lipizzaners are grazing. The complex area is open to the public all year round and is very large. Before entering the stud farm, you walk through a park, where there is a café, a children's playground, and ponies on which kids can take a ride. In addition to the stables, you can visit the exercise arena, the riding school arena, the farm buildings, you can take a ride in a carriage, visit the museum, the church of St. Anthony, see dressage, or Spanish riding school, for which we came here.

Areál hřebčína

Stáje v Lipici

LIpicáni se rozcvičují před představením

Hřebčín založil roku 1580 arcivévoda Karel Štýrský. Základem chovu se stali španělští plnokrevníci z Andalusie, ale arcivévoda kupoval koně také v Itálii, Německu, Dánsku a arabském světě. Jejich křížením vzniklo proslulé plemeno Lipicáni, které bylo pojmenováno po místě chovu. Koně se zde chovali pro Španělskou jezdeckou školu ve Vídni a pro zápřah do kočárů habsburského dvora. Hřebčinec prošel během své více než 400 let dlouhé tradice řadou nepříjemných situací. Ve druhé světové válce odvedli stáda Němci i do Hostouně na Šumavě. Při akci na jejich záchranu v roce 1945 se dostali až do Ameriky. Po válce je Američané předali Italům a Rakousku. Do Lipice se po válce vrátilo jen 11 koní. Dnes je jich v Lipici na 400.

The stud farm was founded in 1580 by Archduke Charles. The breed was based on the Spanish thoroughbreds of Andalusia, but the archduke bought horses also in Italy, Germany, Denmark and the Arab world. Their breeding created the famous breed Lipizzaners, which was named after the place of breeding. The horses were housed here for the Spanish Riding School in Vienna and for the horsemanship of the Habsburg Court. During its more than 400 years of tradition, the stud farm has experienced a number of unpleasant situations. In the Second World War herds were taken by the Germans as well to Hostouň in South Bohemia. In an action to rescue them in 1945, they came to America. After the war, the Americans handed them over to the Italians and Austria. Only 11 horses returned to Lipica after the War. Today there are around 400 horses in Lipica.

Stáje plné Lipicánů

Lipicán

Stáje v areálu

Tohle plemeno je malé robustní postavy se silným krkem. Jsou zvláštní svojí barvou, která je do věku 7 až 10 let tmavá, potom zbělá. Zároveň se proslavili svými schopnostmi. Umějí chodit do strany, kolmo i šikmo k ose svého těla a zvládají vysoké výskoky na místě i s jezdcem. Dožívají se vysokého věku, někdy 30 i více let. Ukázka klasické jezdecké školy byla super. Ella byla nadšená.

This breed is a small, robust figure with a strong neck. They are special in their color, which is dark between 7 and 10 years, then white. At the same time, they became famous for their abilities. They can walk sideways, perpendicularly and obliquely to the axis of their body and handle high jump on the spot and with the rider. They live in high age, sometimes 30 or more years. The performance of a classic riding school was great. Ella was excited.

Hala v jezdecké hale

Návštěva hřebčína v Lipici není nejlevnější záležitost. Vlastně to bylo nejvyšší vstupné, jaké jsme během cestování po Slovinsku zaplatili. Ale ač nejsou koně naší srdeční záležitostí, nelitujeme. Vidět tohle světově proslulé plemeno a představení jezdecké školy na vlastní oči, stálo za to.

A visit to the stud farm in Lipca is not the cheapest thing. In fact, it was the highest admission we paid during the trip around Slovenia. But although horses are not the favourite animals for us, we do not regret. Seeing this world-famous breed and performance of the riding school with our own eyes, was worth it.

Lipica