Co se skrývá v obrazu? / What is hidden in the picture?

Muzeum je interaktivní záležitost, kde se postupně stáváte součástí expozice. Je tu na 50 exponátů, od zkreslených místností přes zajímavé instalace po obrázky s optickými iluzemi. Každý z těchto exponátů nabízí příležitost ke kladení otázek a poučení o smyslech a vnímání.

The museum is interactive, and you gradually become part of the exposition. There are 50 exhibits, from distorted rooms through interesting installations to pictures with optical illusions. Each of these exhibits offers the opportunity to ask questions and learn about senses and perceptions.

Bude to bolet, nebude to bolet?

Does it hurt, or not?

Šikmá plocha a já se nakláním. Ale co když zavřete oči? Změní se to?

An inclined floor and I lean to one side. But what if you close your eyes? Will it change?

Ok, lávka se nehýbe, jen obloha se točí dokola. Co to s Vámi udělá? Zvládnete lávku přejít bez zakolísání, když se ani nehne?

Okay, the bridge is not moving, only the sky is spinning round. How do you react? Can you cross the bridge without a collapsing when it does not move?

A teď trochu optického klamu. Která úsečka je na obrázku vlevo delší? A kterou krabici na obrázku vpravo byste protáhli lépe úzkým otvorem? Jsou rozměry dvou úseček a dvou krabic stejné, nebo nejsou?

Now a little optical illusion. Which line is longer on the left picture? And which box on the right picture would you stretch better through the narrow hole? Are the lines and the boxes the same size, or not?

Nekonečná disko místnost, kde máte při tanci možnost vnímat hru barev a odrazů.

Infinite disco room where you have the opportunity to experience the game of colors and reflections when dancing.

Místnost vzhůru nohama. Jste připraveni na jiný úhel pohledu? Velká legrace.

Room upside down. Are you ready for a different view? Big fun.

Toto je jen zlomek toho, co v muzeu najdete. Základem je procházet jednotlivé části pomalu, dát si čas na to rozehrát své smysly. Abyste pochopili, o co jde, je třeba číst popisky, nebo si nechat všechno vysvětlit od ochotného personálu, teprve pak zkoušet na vlastní kůži. Cena je poměrně vysoká, to jediné mi celkový dojem trochu zkazilo. Jinak nás to všechny bavilo opravdu hodně. Všechny informace najdete na webu Muzea smyslů.

This is just a part of what you find in the museum. Important is to go through the sections slowly, to give yourself time to play with your senses. In order to understand what is going on, you need to read the labels, or to let everything be explained by the willing staff, then try for yourself. The price is quite high, the only thing I would complain about. Otherwise, we all really enjoyed it. You can find all the information on the Museum of Senses website.

Muzeum smyslů