Řeka Morava

Auto jsme zaparkovali u přístavu v Uherském Hradišti a musim přiznat, že nám chvíli trvalo, než jsme se vymotali z města. Vydali jsme se po cyklostezce, která vede na břehu řeky Moravy a zapomněli sledovat značení. Tudíž doporučuji míň povídat a víc sledovat trasu, ať se nemusíte vracet, jako my.

We parked the car at the harbor in Uherské Hradiště and to be honest with you, it took us a while to get out of town. We rode along the cycle path that leads along the Morava River and forgot to follow the signs. So we recommend to talk less and follow the signs of the way not to return, like us.

Sjezd z Tupes

Nakonec se nám podařilo najít tu správnou cestu z města a přes Zlechov a Tupesy jsme sjeli po cyklostezce mezi řepkou olejnou až na začátek obce Velehrad, kde nás pobavilo odpočívadlo s velkým (C)hřibem.

Finally, we managed to find the way out of the town and headed Zlechov and Tupesy and continued down the cycle path between the oilseed rape fields to the beginning of the village of Velehrad, where we enjoyed a funny resting place with a large mushroom.

Obec Velehrad

Odtud je to co by kamenem dohodil ke slavnému poutnímu místu Velehrad. V komplexu klášterních budov sídlí Stojanovo gymnázium a Ústav sociální péče Vincentinum. Na informačním centru je možné si předem domluvit prohlídku Saly terreny s barokními freskami a Slovanského sálu, které se v prostorách bývalého kláštera nachází. Nás zaujala hlavně Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a rozhodně patří k nejkrásnějším, co jsme kdy navštívili.

From here it is just a minute away from the famous pilgrimage site of Velehrad. The Monastery Buildings Complex is home to the Secondary School and the Social Welfare Institute. At the information center it is possible to arrange a tour of Sala terrena with baroque frescoes and Slovanský sál, located in the former monastery. We were mainly attracted by the Basilica of the Assumption of the Virgin Mary and St. Cyril and Methodius, which is the heart of this pilgrimage site and definitely belongs to the most beautiful ones we have ever visited.

Klášter Velehrad

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Vrátky v zadní části areálu jsme vyjeli na cyklostezku, která nás dovedla ke Konventnímu rybníku, kde jsme si užívali to neskutečné ticho, které tady panovalo. Jen kachny a kapři občas rozčeřili vodu. Byl tu krásný výhled na Velehrad a za silnicí na nás čekala naše dlouhá zastávka - Archeoskanzen Modrá.

We used the gate at the back of the area to a cycle path that led us to the Conventional Pond where we enjoyed the incredible silence that was here. Only ducks and carps occasionally watered the water. There was a beautiful view of Velehrad and a long stop - Open Air Museum Modrá - was waiting for us behind the road.

Konvetní rybník

Velehrad

Konventní rybník

Konventní rybník

Přímo u skanzenu je hotel, který má restauraci se zahrádkou. Dali jsme si tady oběd a pak si prošli Archeoskanzen, který v obci Modrá je. Toto Velkomoravské sídliště středního Pomoraví velmi povedeně ukazuje jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin a my tak měli možnost poznat naši dávnou minulost. Skanzen žije každodenním životem, volně tu pobíhají kozy, slepice, kočky, prasata a v horní části se pásl osel. Uprostřed areálu je strážní věž, na níž můžete po žebříkách vylézt. Naskytne se Vám hezký výhled na areál, rybník a Velehrad. Ellu velmi překvapilo, jak se za dob Velké Moravy bydlelo. Víc takových míst.

Right next to the open-air museum there is a hotel, which has a garden restaurant. We had lunch here and then visited the open-air museum Modra. This Great Moravian settlement in Pomoraví is showing one of the most important stages of our national history and we had the chance to get to know our old past. The open-air museum presents its everyday life, freeing goats, hens, cats, pigs, and a donkey. In the middle of the area, there is a guard tower where you can climb up the ladders. You will have a nice view of the area, pond and Velehrad. Ella was very surprised how people lived in the Great Moravian times. More such places.

Archeoskanzen Modrá

Nedaleko skanzenu se nachází botanická a sladkovodní expozice Živá voda. Seznamuje se životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu procházíte typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami, například chřibské prameniště, venkovskou bylinkovou zahrádku či lužní les. V přízemí hlavní budovy nás za vstupem uvítala pětimetrová maketa vyzy velké. Děti si tady mohou vyzkoušet různé tématické doplňovačky, kvízy či výtvarné aktivity, což Ella velmi ocenila.

Near the open-air museum there is a botanical and freshwater exposition Živá voda. It presents life in the water and around the water, with aquatic animals and plants of the Morava River, adjacent streams and pools. In the outdoor area you will find typical Moravian herbs and trees, the spring, the herb garden or the forest. On the ground floor of the main building we were welcomed by a five-meter big model of fish. Children can try out various theme quizzes or art activities, which Ella appreciated a lot.

Živá voda, Modrá

Největší atrakcí je ale podvodní tunel, který je ve sladké vodě v přírodě ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šířku 2 metry. Po levé straně jsou k vidění ryby chladných vod, horských potoků a řek - jelci, lipani, mníci, pstruzi, parmy a oukleje. Pravá strana patří především velkým rybám, jako jsou kapři. Dále tu mají dravce - štiky, candáty, nebo sumce a raritou jsou jeseteři.

The biggest attraction is the underwater tunnel, which is a unique experiment in freshwater in Europe. Located at a depth of 3.5 meters beneath the water, it has a length of 8 meters and a width of 2 meters. On the left side you can see fishes from cold waters, mountain streams, and rivers - graylings, burbots, trouts, barbels etc. The right side is mainly for large fishes such as carp. There are also predators here - pikes, zanders or catfishes and rarity are sturgeons.

Tunel v Živé vodě

Od Archeoskanzenu nás vyvedlo stoupání nad obec Modrá a to nejtěžší stoupání za celý den přišlo hned vzápětí polem řepky olejné do Jalubí. Nemít své elektrokolo Ghost TERU 9, tak se mi chce brečet. Dala jsem nejlehčí převod, stupeň Turbo a zvládla to vyjet. Neříkám, že jsem se nezadýchala, přeci jenom je v takovém stoupání zátěž 30 kg v podobě vozíku znát, ale kolo mě skvěle podrželo.

From the open-air museum, we climbed above the village of Modra and the heaviest climb to Jalubí was about to come. Not having my electric bike Ghost TERU 9, I would cry. I gave the lightest mode and Turbo, and made the hill to the top. I'm not saying that I did not get sweat, I had a load of 30 kg behind me, but the ebike helped me a lot.

Stoupání do Jalubí

Stoupání do Jalubí

Oddechla jsem si pak cestou po málo frekventované silnici, ze které jsme zanedlouho sjeli vlevo k větrnému mlýnu. Mlýn není původní, ale při jeho stavbě se kladl důraz na co největší autentičnost, použití původního materiálu a dobový způsob provádění prací. Od mlýna je krásný výhled do okolí a za zastavení určitě stojí.

Then I took a little breath on the low-traffic road, which we left to the left to the windmill after a while. The mill is not original, but its construction has emphasized the greatest possible authenticity, the use of the original material and the way of doing the work in the past. From the mill, there is a beautiful view of the surroundings and definitely worth a stop.

Větrný mlýn Jalubí

Vesnicí Sušice jsme projeli až do Babice k Baťově kanálu. Délka kanálu od Otrokovic do Skalice je přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Myšlenka regulace řeky Moravy zaujala původně velkoprůmyslníka Tomáše Baťu a po jeho smrti se tohoto smělého plánu ujal Jan Antonín Baťa. Regulace toku Moravy a výstavba kanálu měla pro firmu několik významů. Prvním byla realizace snu o propojení evropských veletoků, druhým přeprava lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích a třetím bylo vybudování melioračního systému v okolí řeky Moravy.

We passed Sušice to Babice to the Baťa Channel. The channel length from Otrokovice to Skalice is approximately 53 km. Some sections lead through the river Morava, some are artificially excavated by channel sections. The idea of ​​regulating the Morava river was originally adopted by the great-engineer Tomáš Baťa and after his death Jan Antonín Baťa continued in this bold plan. The regulation of the Morava stream and the construction of the channel had several meanings for the company. The first was the realization of a dream about the interconnection of European rivers, the second was the transport of lignite from the mine in Ratíškovice to the factories and heating plants in Otrokovice and the third was the construction of a melioration system near the Morava river.

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

V sezóně se můžete i s kolem nalodit a do Uherského Hradiště doplout na lodi. Podél Baťova kanálu ale vede cyklostezka, kterou jsme se pohodlně vrálili zpět do Uherského Hradiště. Byl to příjemný a pohodový den. Trasa vede převážně po málo frekventovaných silnicích a nově vybudovaných cyklostezkách. Jen zřídka jsme nejeli po betonu a to nám celkový dojem trochu zkazilo. Rádi jezdíme v přírodě a vybetonovat i polni cestu, aby to cyklistovi náhodou nedrncalo, nám přijde více než zbytečné. Bohužel takový je trend a betonuje se všude, nejen tady, jako o život.

During the high-season, you can also take a boat to Uherské Hradiště. Along Baťa's channel, however, runs a cycle path, which we conveniently rode back to Uherské Hradiště. It was a nice and relaxing day. The trip leads mostly on low-traffic roads and newly built bicycle paths. We did not like to ride on the concrete paths, so it worsed our overall impression. We like to ride in the countryside more. Unfortunately, this is a trend now everywhere, not just here.

Najeli jsme 30 kilometrů zvlněnou krajinou a poznali část východní Moravy a upřímně říkáme, že nás tento kraj nabil pozitivní energií. Jsou tu moc příjemní lidé a my chápeme proč, je tady krásně. Vrátíme se!

We did 30 km ride around this part of Eastern Moravia, and we can sincerely say that this region has given us positive energy. There are very nice people here, and we understand why... it is beautiful here. We'll come back!

Cyklotrasa Uherské Hradiště