Nové Hrady

Jako výchozí bod jsme si vybrali Nové Hrady. V centru jsou parkoviště placená, auto jsme nechali tedy v jedné ulici blízko náměstí. Navštívili jsme mísní hrad ze 13. století, který je průchozí a je obklopen překvapivě hlubokým příkopem. Pokud jste fandové historie, můžete si vybrat jeden z pěti prohlídkových okruhů. Nás zajímal především rozlehlý krajinářský park Terčino údolí, který se nachází pod ním, tak jsme se dlouho nezdržovali a sjeli k němu.

As a starting point, we chose Nové Hrady. You have to pay for the parking here, so we left the car in one street near the town square. We visited a 13th-century castle, which is surrounded by a surprisingly deep moat. If you are a history fan, you can choose one of five tours. We were particularly interested in the Theresien Valley, which is under the castle, so we did not stay for a long time and went down to see it.

Nové Hrady

Krajinářský park Terčino údolí vznikl v druhé polovině 18. století v údolí u říčky Stropnice pod hradem. Založila ho Terezie Buquoyová, která se inspirovala ranými anglickými parky v Německu a název tak nese její jméno. V Terčině údolí se nachází několik zajímavých staveb, míst a zákoutí. Od záchytného parkoviště, které je přímo u Terčina údolí, jsme se napojili na naučnou stezku. Minuli jsme hlavní vstupní bránu a po bílem dřevěném mostě vjeli do údolí. Celá stezka měří asi 6 kilometrů, takže na kole ho máte projeté za chvilku. Naším cílem byl umělý vodopád. Na cestě jsme minuli Lázničky, ve kterých je penzion a zříceninu Modrého domu, letního sídla Terezie.

The Theresien Valley landscape park was established in the second half of the 18th century in the valley near the river Stropnice under the castle. It was founded by Therezie Buquoy, who inspired herself by the early English parks in Germany and this is why the valley has her name. In Theresien Valley, there are several interesting buildings, places and corners. From the parking place, which is right next to the valley, we continued to the official trail. We passed the main entrance gate and on the white wooden bridge we entered the valley. The entire trail is about 6 kilometers long, so you ride only for a while. Our goal was an artificial waterfall. On our way we visited the building Lázničky, actually a guesthouse and the ruins of the Blue House, the summer residence of Therezie.

Lázničky

Most přes Stropnici

Zřícenina Modrého domu

Když si šlechtický rod Buquoyů vymyslel umělý vodopád, nechal do koryta Stropnice navézt velké kameny, aby říčka připomínala horskou bystřinu. V 1817 došlo na samotnou stavbu vodopádu, který je zasazen do svahu v údolí tak citlivě, že působí velmi přirozeně. Je vysoký 10, 5 metru a voda do něj je přiváděna 750 metrů dlouhým náhonem ze Stropnice. Za zastávku vodopád určitě stál.

When the family of Buquoy built an artificial waterfall, they brought large stones into the river Stropnice to resemble a mountain stream. In 1817, the waterfall was built on the slope of the valley so sensitively that it looks very naturally. It is 10.5 meters high and water is supplied with 750 meters long drive from Stropnice. The waterfall was definitely worth the stop.

Příjezd k vodopádu

Umělý vodopád

Od vodopádu jsme pokračovali podél říčky Stropnice po pěšině ven z lesa na panelovou silnici, která nás zavedla přes hráz Vodní nádrže Humenice k tvrzi Cuknštejn. Ta uzavírá Terčino údolí. Je jednou z nejzachovalejších středověkých tvrzí a pochází zřejmě už ze 14. století. V současnosti je tvrz v rekonstrukci a nepřístupná.

From the waterfall, we continued along the Stropnice river on the footpath out of the forest on a panel road that led us along the Humenice Water Reservoir to the Cuknštejn Fortress. The fortress closes Theresien valley. It is one of the most preserved medieval fortresses and it probably dates from the 14th century. The fortress is currently under reconstruction and not opened to public.

Vodní nádrž Humenice

Tvrz Cuknštejn

Od Cuknštejna jsme se vrátili k vodní nádrži, projeli vesnicí Humenice a za ní odbočili u kapličky doprava mezi pastviny. V obci Svébohy jsme se u další kaple dali vlevo a příjemnou cyklostezkou se dostali k lesu. Po krátkém sjezdu jsme se ocili v další příjemné obci Božejov a odtud už to bylo pár minut do Žumberku.

From Cuknštejn we returned to the water reservoir, passed through the village of Humenice, and then turned at the chapel right to pastures. In the village of Svébohy we rode at the next chapel to the left and a pleasant bike trail took us to the woods. After a short ride, we found ourselves in another nice village of Božejov and from there it was only a few minutes to Žumberk.

Pastviny Humenice

Kaple Svébohy

Svébohy

Božejov

V Žumberku je nádherná tvrz ze 13. století, která patří k nejstarším v oblasti Novohradska. Celý areál je zrekonstruován a můžete tu navštívit i pár expozic, nebo si u rybníka pod tvrzí prohlédnout dřevěné sochy. U tvrze je penzion s restaurací, kde jsme si na zahrádce dali oběd a po krátké procházce podél rybníka pokračovali dál.

In Žumberk there is a beautiful 13th-century fortress, one of the oldest in the Novohradské hory region. The whole area is renovated and you can visit some expositions or see wooden sculptures at the pond below the fort. Near the fortress there is a guesthouse with a restaurant where we had our lunch in the garden and after a short walk along the pond, we continued on.

Areál tvrze Žumberk

Areál tvrze Žumberk

Tvrz Žumberk

Rybník pod tvrzí

Tvrz Žumberk

Před sebou jsme měli oblast rybníků u Nových Hradů. Cesta pokračovala do Žáru a pak po hlavní silnici podél Žárského rybníka. Naštěstí to netrvalo dlouho a udbočili jsme vlevo na polní cestu a pak do krásných lesů plných borůvčí. První borůvky už byly zralé, takže jsme se tu nějakou chvíli zdrželi.

A pond area near Nové Hrady was ahead. The ride continued to Žár and then on the main road along the Žárský pond. Fortunately, it did not last long time and we turned left to the field road and then to beautiful woods full of blueberries. Blueberries were sweet, so we stayed for a while.

Žárský rybník

Sbírání prvních borůvek

Lesem jsme se museli s vozíkem prodrat travnatou pěšinou. Po chvíli jsme se ocitli v chatové části osady Janovka, kde jsme míjeli jednu husí farmu za druhou. Nejkrásnější a téměř pohádková část Janovek je u Karolinského a Kachního rybníku. Při příjezdu Vás uvítá dřevěný vodník sedící na hrázi, který má za zády sumce. Spousty dalších dřevěných zvířat je poseto kolem. Ella byla unešená.

We had to ride through the forest on a grassy path, quite hard with the Chariot carrier. After a while, we found ourselves in the cottage area of Janovka, where we passed one goose farm after another. The most beautiful and almost fairytale part of Janovka is at the Karolinský and Kachní pond. You will be welcomed by a wooden water goblin sitting on a dam and has a big wooden catfish behind its back. Lots of other wooden animals are all around. Ella was excited.

Cesta do Janovky

Janovka

Karolinský rybník

Janovka

Lekníny v Janovce

Blízko Kachního rybníka je rybník Karlův, který je domovem pro desítky kachen. Ella se je snažila potěšit suchým rohlíkem, ale buď byly tak přežrané, nebo to neznaly, protože neuspěla.

Near this area, there is a Charles Pond, home to dozens of ducks. Ella tried to feed them with a roll, but they were either not hungry or not knowning it, because she did not succeed.

Karlův rybník

Příroda je kolem rybníků nádherná. Cyklostezka vede po hrázích a lesem po zpevněných cestách. Před Novými Hrady jsme minuli pštrosí farmu a pak už jsme jen přežili poslední kilometr stoupání po poměrně frekventované silnici do města a k autu.

Nature is beautiful around the ponds. The cycle path leads along the dams and the paved roads in the woods. At Nové Hrady we passed an ostrich farm and then we only tried to survive the last kilometer of climbing on a relatively busy road to the town and to the car.

Pštrosí farma u Nových Hradů

Tahle cyklotrasa nemůže překonatu tu kolem Pohoří na Šumavě, protože vede z poloviny po silnicích. I když jsou to vesměs silnice nižších tříd a tudíž auto potkáte zřídka, nás víc baví ztratit se v lesích. Pravdou ale je, že jsme poznali další krásná místa téhle části jižních Čech. Ať je to vodopád v Terčině údolí, tvrz Žumberk, nebo pohádková část osady Janovka.

This biketrip cannot beat the trip around Pohoří na Šumavě because it runs halfway on the concrete roads. Although they are mostly lower class roads, and so you rarely meet the car, we are more interested in losing in the woods. But the truth is that we have got known other beautiful places in this part of southern Bohemia. Whether it is a waterfall in Theresien Valley, the fortress of Žumberk, or the fairytale part of the village of Janovka.

Cyklotrasa Novohradským podhůřím