Před naším odjezdem Michal pořádal na Lipně nad Vltavou svůj první enduro závod Blinduro a měl jako hlavní organizátor zapůjčené elektrokolo Ghost Kato FS 8, aby mohl bez problémů kontrolovat průběh akce. Tenhle e-bike si vzal s sebou i do Chřibů, takže jsme si užili trasu na elektrokole oba dva. Vozík jsem i tentokrát táhla já, protože na jeho „modernější“ elektrokolo s pevnou zadní osou nešel připojit. Dá se pochopitelně pořídit speciální pevná osa, ale nebyl čas ji shánět a bylo to moc narychlo. Kola jsme si tedy střídali podle terénu a nebyl to žádný problém. Hlavně při prudkém klesání jsem vozík beztak raději svěřila jemu, protože ve
sjezdu si dokáže poradit opravdu s každou situací.

Prior to our departure, Michal organized his first enduro race in Lipno nad Vltavou and as the main organizer the Ghost lent him the Kato FS 8 ebike, so that he could easily check the trails of the event. He took this ebike to the Chřiby mountains, so we both enjoyed the ride with the electric support. I was pulling the Chariot again because Michal couldn´t connect it to his "modern" electric bike with a solid rear axle. Of course, a special fixed axis can be bought, but there was no time to do it. So we were changing the bikes according to the terrain and it was no problem. Especially in a steep descent, I had given my bike with Chariot to him, because he can ride any trail.

Hrad Buchlov

Naši trasu jsme začali na hradě Buchlov. Na hlídaném parkovišti jsme nechali auto a prošli si tento impozantní hrad, který se řadí k nejstarším v České republice. Tahle nikdy nedobytá pevnost byla postavena ve 13. století na ochranu východní hranice zemí
Koruny české a spolu s kaplí sv. Barbory na protějším kopci tvoří příjemné oddechové místo. Ačkoliv kaple stojí také na kopci, není z ní výhled, protože je kolem dokola obklopena stromy.

We started our trip at Buchlov Castle. At the guarded car parking lot we left the car and visited this impressive castle, one of the oldest in the Czech Republic. This never-conquered fortress was built in the 13th century to protect the eastern border of the countries of The Crowns of Bohemia and together with the Chapel of St. Barbara on the opposite hill, is a pleasant relaxing place. Although the chapel is also standing on a hill, it is out of sight because it is surrounded by trees.

Hrad Buchlov

Hrad Buchlov

Nádvoří hradu Buchlov

Největší atrakce - strom rostoucí ze zdi

Cesta z hradu Buchlov ke kapli Sv. Barbory

Dřevěná srnčí rodina pod kaplí Sv. Barbory

Kaple Sv. Barbory

Od kaple jsme sjeli po červené turistické značce lesem k rozcestníku Pod Břesteckou skalkou, kde je rekreační areál. Červená je určena hlavně pro pěší. Na kole je sjezd náročnější, alespoň pro mě, ale není nemožný. Pro jistotu jsme si s Michalem vyměnili elektrokola, jak jsem zmínila, a s vozíkem to sjel on.

From the chapel we went down along the red tourist sign through the forest to the signpost Pod Břesteckou skalkou, where there is a recreation area. Red trail is marked mainly for pedestrians. The bike is more demanding, at least for me, but it is not impossible to ride there. For Ella´s safety, we changed our ebikes as I mentioned above.

Sjezd po červené do Břesteku

Sjezd po červené turistické značce do Břesteku

Dále už to byla pohoda po nefrekventované silnici podél potoka až do Břesteku. Minuli jsme Balon Centrum a u romantické kapličky Panny Marie Sedmibolestné, která je schovaná za vzrostlými stromy, se napojili na nově vybudovanou cyklostezku. Vede do kopce mezi loukami a poli s řepkou olejnou a je z ní krásný výhled na hrad Buchlov.

Than it was a pleasant ride on the local road along the water stream to Břestek. We passed the Baloon Center, and at the romantic chapel of Our Lady Sedmibolestná, which is hidden behind grown trees, we continuted to the newly built cycle path. It leads uphill between meadows and fields with oilseed rape and has a beautiful view of Buchlov Castle.

Kaple Panny Marie Sedmibolestné

Cyklostezka od kaple Panny Marie Sedmibolestné

Cyklostezka od kaple Panny Marie Sedmibolestné

Cyklostezka od kaple Panny Marie Sedmibolestné

V Buchlovicích jsme v informačním centru nechali elektrokola za poplatek v uzamčené garáži a v klidu si prošli zámek a jeho rozlehlou zahradu. Zámek tvoří dvě protilehlé budovy, z nichž horní dříve sloužila hospodářským účelům. Uprostřed mezi budovami je dvůr s centrální kašnou, kde pozornost naší Elly upoutalo hejno rybiček. Za návštěvu tenhle barokní skvost určitě stojí.

In Buchlovice, we left our ebikes for a fee in a locked garage in the information center, and enjoyed the visit of the chateau and its large garden. The chateau consists of two opposite buildings, of which the former served for economic purposes. In the midst of the buildings there is a courtyard with a central fountain, where fishes caught the attention of Ella. Visiting this Baroque jewel is definitely worth it.

Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice

Zahrady zámku Buchlovice

Zahrada zámku Buchlovice

V Buchlovicích jsme si dali oběd a pokračovali na další zámek, tentokrát s poměrně vtipným názvem Smraďavka. Byl to kdysi lovecký zámeček, dnes je využíván jako lázeňský objekt a hostinec. Co je na něm ovšem dokonalé, je jezírko, na němž plují labutě a neskutečné množství kachen, které se člověka vůbec nebojí. Slezli jsme z kol, sedli si na břeh na vykotlaný kmen stromu, pozorovali, jak na sebe všichni obyvatelé vodní hladiny doráží, za letu se honí, jak se káčata učí plavat a při té nádherné podívané jsme skoro zapomněli na čas.

In Buchlovice we had a lunch and continued to another chateau, this time with a really funny name Smraďavka. It was once a hunting lodge, nowadays it is used as a spa house and pub. What is perfect about it, however, is the pond on which swans and the incredible number of ducks that are not afraid of people at all, were floating. We took a break, sat down on the hollow tree trunk and watched all the animals aroud and we almost forgot the time.

Zámek Smraďavka

Zámek Smraďavka

Zámek Smraďavka

I když to chvíli vypadalo, že tu náš výlet skončíme, nakonec jsme sedli na e-biky a vystoupali po silnici do mírného kopce na kraj obce Trnávky, kde jsme minuli ohradu s koňmi. Chřiby jsou vůbec rájem koní. Pomalu v každé vesnici jsme narazili na ranč nebo oplocenou pastvinu.

Although it seemed that we would end our trip here, we finally sat down on the e-bikes and climbed the road to the village of Trnávka, where we passed the meadow with horses. Chřiby seemed to be a paradise for horses anyway. Almost in every village, we saw a ranch or fenced pasture.

Trnávka

Trnávka

Na rozcestí Dlouhá řeka jsme zabočili doprava. Údolím se kolem vody vine velmi příjemná lesní cesta, která nás dovedla až do osady Na Pile, kde jsme se dali vlevo, a táhlý kopec nás vyvedl z lesa na pastviny, na kterých odpočívaly krávy. Nikde nikdo, slunce svítilo a my si sedli do trávy a kochali se neskutečným výhledem na vrchovinu a hrad Buchlov.

We turned right at the Dlouhá řeka crossroad. A very pleasant forest path lead us through the valley to the village of Na Pile, where we turned left, and the long hill path led us out of the forest to the pastures where the cows were resting. Nowhere, the sun shone and we sat in the grass and enjoyed an unbelievable view of the landscape and Buchlov Castle.

Údolí podél Dlouhé řeky

Údolí podél Dlouhé řeky

Výhledy na Chřiby nad Stupavou

Jeden z mnoha výhledů na hrad Buchlov

Pokračovali jsme zvlněnou krajinou až nad obec Stupava, do které jsme nesjeli, ale rozhodli jsme se to vzít přímo po sjezdovce. Kolo s vozíkem jsem zase raději nechala Michalovi a sjela svah na jeho Ghostu. Nakonec se ukázalo, že je to celkem krátký a ne moc prudký kopec, takže to na kole zvládne každý.

We continued above the village of Stupava, where we did not go. We decided to take the ride right down the ski slope. I changed my ebike with Michal again. But the ride was ok, it is a fairly short and very easy hill, so everyone could do it on a bike.

Sjezd ke Stupavě

Stupava

Ski areál Stupava

Ze Stupavy jsme přejeli rovně jedinou frekventovanou silnici E50 a dojeli do Starých Hutí. Téměř na konci obce jsme odbočili vpravo do lesa. Prudké stoupání a vyjeté koleje od lesáků mi daly zabrat, ale Ghost Teru 9 mě fakt podržel. Díky za tohle kolo! Na les navázala travnatá luční cesta, která končila u přístřešku Zikmundov. Odtud už to bylo co by kamenem dohodil k hradu Buchlov, kde jsme naše putování po Chřibech začali.

After Stupava we crossed the only frequented road E50 and reached Staré Hutě. Almost at the end of the village, we turned right into the forest. The steep climb and the rails were quite challenging for me, but Ghost Teru 9 really helped me. Thanks for this ebike! A grassy meadow trail followed the forest and end at the Zikmundov shed. From here it was already a stone's throw to Buchlov Castle, where we started our trip to the Chřiby.

Rozcestník ve Starých Hutích

Staré Hutě

Ze Starých Hutí do Zikmundova

Staré Hutě

Rozcestí Zikmundov

Příjezd k hradu Buchlov

Vrchovina Chřiby nám vyrazila dech. Nestačili jsme se divit, jak krásná část Moravy to je. Cyklostezky vedou ospalými vesničkami po málo frekventovaných silnicích, dále pak po lesních a polních cestách, takže si člověk může v klidu vychutnat radost z jízdy na kole v přírodě. Spousta hospůdek nabízející občerstvení je už jen příjemným bonusem. Krásných 31km. Chřiby, děkujeme!

Chřiby mountains have taken our breath. We were surprised how beautiful part of Moravia it is. Bike trails lead through sleepy villages along low-traffic roads, along forest and field roads, so we could enjoy the cycling in nature. A lot of pubs offering snacks are just a nice bonus. Beautiful 31km trip. Chřiby, thank you!

Cyklotrasa okolo Buchlova