Abychom se dostali k penzionu, museli jsme odbočit z hlavní silnice do polí. Prašná cesta nás dovedla ke stavení. Auto jsme nechali u vzrostlé lípy, u které je křížek s dřevěnou lavicí a vystoupili. Táhlo nás to dovnitř jako magnet a hned po projití bránou jsme to pochopili. Ocitli jsme se na místě, které znám jen z pohádek a nikdy by mě nenapadlo, že se do té pohádky dostanu.

To get to the guesthouse, we had to turn off the highway into the fields. The dirt road led us to the building. We left the car by a tall tree with a cross and a wooden bench next to it and got-off the car. It pulled us in as a magnet, and right after we went through the gate, we understood. We found ourselves in a place I know only from fairy tales, and I never thought, I'd get to that fairy tale.

Dvůr je vydlážděn spoustou velkých žulových kamenů, které tu leži po staletí , původní kamenné části stavení doplňuje citlivě zrekonstruovaná část s ubytováním, zázemím a pavlačí. Nikde nikdo, jen ptáci nás vítali svým zpěvem. Na prvních dveřích byl zvonek, tak jsme zazvonili. Přišla nám otevřít paní Dora, která je majitelkou, ale hlavně duší celé Krakovice.

The yard is paved with lots of granite stones lying there for centuries, the original stone part of the building completes the sensitively renovated part with accommodation, backgrounds and parapets. Nobody, only the birds welcomed us with their singing. At the first door was the bell, so we rang. Mrs. Dora came to open, the owner, but mainly the soul of the entire Krakovice.

Pokoje jsou tu tři a jak jsem se od Dory dozvěděla, tak počet navyšovat neplánuje, i když tu prostor je. Chce totiž, aby si místo uchovalo charakteristický genius loci, nechce ho měnit a ničit. Ve stodole, která čeká na rekonstrukci, raději místo pokojů udělá místo na společná setkávání, výstavy a jiné kulturní akce.

There are three rooms there, and as I have learned from Dora, the number will not increase, although it would be possible. She wants to preserve a characteristic genius loci instead of wanting to change the building and destroy it. Instead of making more rooms in a barn, she plans to make this space for meetings, exhibitions and other cultural events.

Známou pravdou je, že detaily dělají celek a těch tu najdete nespočet. Velkou část oprav si dělají svépomocí a tak je to běh na dlouhou trať. Protože to ale dělají citlivě, místo neztrácí na své energii a kráse. Mezi kamennými zdmi, stodolami, u křížku pod lípami a v okolí potoka udržují sekaný trávník a postupně umísťují lavičky. Časem přibydou sochy a výtvarná díla.

The well-known truth is that the details are important and there are countless detail pieces. Most repairs are self-help, so it's a long run. But they do it sensitively not to lose energy and beauty of the place. Between the stone walls, the barns, the cross under the lime trees and the creek, they keep the chopped lawn and gradually place the benches. In time, sculptures and artwork will be added.

Za dvorem je u malé tůně ohniště a u něho obrovský dřevěný stůl s lavicemi. Posedět večer u ohně a něco ugrilovat není problém, Dora Vám ochotně dá košík s třískami a dřevo na podpal. Do tůně teče z lesa potok, kolem kterého jsou lavičky. Pokud přijedete s dětmi, je tu pískoviště. Ovšem největším a nejkrásnějším hřistěm je statek sám o sobě a hlavně tahle jeho zadní část u potoka. Jsem vděčná, že tu nejsou nikde poházené rozbité hračky, ty šílené skluzavky a plastové domky, které jsou na každém hřišti. Ella si s dcerami Dory posílala klacky (rozuměj lodičky) po proudu potoka, stavěla domečky pro skřítky, hrála na schovávanou a večer jsme ji zaháněli na pokoj úplně špinavou, ulítanou, upocenou a šťastnou.

Behind the courtyard, there is a small fireplace and a large wooden table with loungers. Staying in the evening at the fire and have a barbeque is not a problem, Dora will willingly give you a basket of wood for making the fire. A brook flowing from the forest flows around. If you come with your children, there is a sand pit. However, the biggest and most beautiful game is the farm itself, and especially its backside by the creek. I am grateful that there are no common broken toys, those crazy slides and plastic houses that are on every playground. Ella and Dora´s daughters sent down wooden sticks down the stream, built the houses for the elves, played the peak a boo , and in the evening we called her into the room dirty, stunned and happy.

Snídaně jsou každé ráno přichystané ve světnici a jsou opravdu bohaté. Začít nový den dobrou snídaní v příjemném prostředí a s lidmi, které máte rádi, je k nezaplacení. A tady to tak je.

Breakfast is prepared every morning in the main room and is really rich. Start a new day with a good breakfast in a pleasant environment and with the people you love, is the best thing. And here it is.

Penzion Krakovice je jednoduše místo, které Vám zklidní tempo, svým špatným signálem Vás donutí vzít si do ruky knížku, povídat si, nebo jen poslouchat ptáky, les a případně výskající děti od potoka. Na statku je ještě hodně práce a najdete tu mnoho nedokonalostí, které ale paradoxně dělají místo naprosto dokonalým. Jestli je pro Vás největším pokladem najít klid, tak v Krakovici ho zaručeně najdete.

Guesthouse Krakovice is simply a place to calm down, relax, a bad signal will force you to read a book, chat or just listen to birds, forest and eventually screeming children from the creek. There is still a lot of work on the building, and there are many imperfections that paradoxically make the place absolutely perfect. If the greatest treasure for you is to find peace, you find it here in Krakovice.