Opatovický rybník

Po nejpopulárnější cyklotrase Okolo Třeboně jsme jeli jen krátce. Vyrazili jsme od krásné Kotěrovy vodárenské věže ve východní části města, před kterou jsme bez problémů zaparkovali. Do centra města je to z kopce necelý kilometr. Projeli jsme kolem měšťanských domů s podloubím, renesančními a barokními štíty na Masarykově náměstí a Novohradskou bránou vyjeli k rybníku Svět.

We took the most popular cycling path around Třeboň only for a while. We started our trip at the beautiful Kotěra Water Tower in the eastern part of the town, where we parked our car without any problems. The town center is less than a kilometer downhill. We passed the burgher houses with arcades, Renaissance and Baroque shields at Masaryk Square and took the Novohradská Gate to the pond Svět.

Kotěrova vodárna

Třeboň

Třeboň

Třeboň

Jestli je na náměstí v Třeboni hodně lidí, tak u rybníku Svět jich je pokaždé snad ještě víc. Korzují po hrázi, užívají si vyhlídkové jízdy motorovou lodí, nebo relaxují na plážích, které tu jsou. Minuli jsme po levé straně sádky a po značené cyklotrase 122 pokračovali přes hlavní silnici k Opatovickému rybníku, jednomu z nejstarších rybníků v oblasti.

If there's a lot of people in Třeboň's downtown, there's more at the Svět pond. They crunch on the dam, enjoy sightseeing cruise or relax on beaches that are here. We rode on the left side of the shed and along the official cycle path 122 continued across the main road to the Opatovický pond, one of the oldest ponds in the area.

Rybník Svět

Třeboňský Svět za námi, můj svět v náručí

Rybník Svět

Lesní panelová cesta nás dovedla do rozsáhlého lesa protkaného stokami a kanály, které napájejí třeboňské rybníky. Nejznámější z nich je Zlatá stoka, 45 km dlouhý vodní kanál vybudovaný podle plánu Štěpánka Netolického. Po celý rok přivádí vodu pro sádky, doplňuje vodu v rybnících a v období výlovů ji odvádí. Nepostradatelná je také v zimě, kdy okysličená voda umožňuje přežití ryb pod ledem.

The forest panel road led us into an extensive forest with many sewers and channels that feed the Třeboň ponds. The most famous of them is Zlatá stoka, a 45 km long canal built according to the plan of Štěpánek Netolický. Throughout the year, it supplies water for sheds, adds water to ponds, and takes off during the harvest season. It is also indispensable in winter, when the oxygenated water allows the fish to survive under ice.

Zlatá stoka

Nekonečná panelka za Třeboní

Panelová dálnice v lesích

Na konci panelové cesty je hájovna Barbora, u které jsme odbočili z cyklotrasy vlevo a po lesní silnici zamířili k Majdaleně. Žlutá turistická značka nás následně dovedla k mostu přes Lužnici. Nedaleko od mostu se nachází pro vodáky jeden z nejnebezpečnějších jezů Pilař. Jízda po hlavní silnici naštěstí netrvala dlouho a brzy jsme z ní odbočili vlevo na cyklotrasu 1010 a zelenou turistickou značku. Úzká silnička vede do obce Lutová, ale my z ní po dvou kilometrech sjeli vlevo na lesní asfaltku se zákazem vjezdu motorových vozidel.

At the end of the panelway there is the Barbora arboretum, where we left the cycle path on the left and rode down the forest road to Majdalena. The yellow tourist sign led us to the bridge across the Lužnice. Not far from the bridge, there is one of the most dangerous weirs Pilař. Fortunately, the ride on the main road did not last long, and we soon turned left to cycle path 1010 and the green tourist sign. A narrow road leads to the village of Lutová, but after two kilometers, we turned left to the asphalt road where motor vehicles are not allowed.

Lužnice

Krásná lesní cesta k Vizíru

Rybník Vizír s masožravými rostlinami jsme málem minuli, protože jeho vodní plochu nahradily vysoké traviny. Možná někde v dálce lze vodní hladinu spatřit, ale z cesty ji vidět nelze. Za Vizírem začíná největší soustava rybníků Třeboňska zvaná Chlumecká rybniční soustava. Projížděli jsme na kolech po hrázích, byli obklopeni vodou ze všech stran a žasli nad tou nádherou. Štěstí, že sem už mnoho cyklistů nedojede a člověk tak může tamní atmosféru v klidu nasát.

We almost missed the pond Vizír with carnivorous plants, because its water surface was replaced by high grass. Perhaps somewhere in the distance, the water level can be seen, but it can not be seen from the path. Behind the pond the largest system of ponds in Třeboň called Chlumec Pond System begins. We rode along the dikes surrounded by water from all sides and were amazed by the beauty. Luckily, many cyclists usually don´t ride here so you can soak up the atmosphere there.

Rybník Vizír

Ano, opravdu plocha rybníku Vizír

Rybník Žofinka

Rybník Výtopa a Starý Hospodář

Na rozcestí u Starého Hospodáře jsme odbočili vlevo a po červené značce sjeli k dalšímu vodnímu dílu, Nové řece. Tento významný vodní kanál ze 16. století propojuje Lužnici s Nežárkou, lemují ho obrovské duby. Naprosto úchvatnou alejí jsme dojeli až k mostu u obce Stříbřec.

At the crossroad at Starý Hospodář pond, we turned left and, following the red tourist sign to the next waterworks, Nová řeka. This significant 16th-century water canal connects Lužnice river with Nežárka river and is surrounded by huge oaks. Along breathtaking trees alley we continued to the bridge near Stříbro.

Nová řeka

Rozhodli jsme se nepokračovat lesem po červené, ale odbočit znovu vlevo a po vedlejší silnici jet až k obci Stará Hlína. Silnice vede stromovou alejí mezi rybníky Vyšehrad a Stolec a scenérie je to opravdu nepopsatelná. U Staré Hlíny jsme přejeli hezký kamenný most se 12ti oblouky z 18. století vedoucí přes Lužnici a vnořili se zpět do rozsáhlého lesa. Krásná lesní cesta nás pohodlně dovedla zpět do Třeboně.

We decided not to continue along the red sign in forest, but turn left again and follow the road to Stará Hlína. The road with old trees along leads between Vysehrad and Stolec ponds and the scenery is really indescribable. At Stará Hlína, we crossed a nice stone bridge with twelve arches from the 18th century over the Lužnice river, and rode back into the vast forest. The beautiful forest road has brought us comfortably back to Třeboň.

Rybníky Vyšehrad a Stolec

Silnice do Staré Hlíny

Most u Staré Hlíny

Lesní cesta zpět do Třeboně

Neříkám, že jsme během dne nepotkali žádné cyklisty, ale byla jich vážně hrstka. Pokud se sem vypravíte, nebudete zklamaní. Čeká Vás malebná rovinatá krajina, kvalitní cesty v lesích a po hrázích romantických rybníků.

I'm not saying we did not meet any cyclists during the day but really only a few. If you come here, you will not be disappointed. A picturesque flat landscape, quality roads in forests and romantic ponds are waiting for you.

Cyklotrasa Třeboňsko