Začátek naučné stezky

Když se do Velkých Karlovic vydáte s dítětem, nemůžete vynechat místní Kulíškovu stezku. Začíná u hotelu Pod Javorem u sjezdovky Horal, jen 30 metrů od cyklostezky Bečva a měří 2,5 km. Stezkou provádí Kulíšek, což je vzácný druh sovy hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Dozvěděly jsme se, že je nejmenší sovou žijící u nás, velkou asi jako špaček. Stezka je sjízdná i s kočárkem, ale připravte se na několik náročnějších stoupání a klesání. Nemít své elektrokolo Ghost Teru 9, tak jsem neměla šanci to s vozíkem celé objet.

When you go to Velké Karlovice with your kid, you can not miss the local Kulíšek trail. It starts at Hotel Pod Javorem near the Horal slope, just 30 meters from the Bečva cycle path and measures 2.5 km. The trail is guided by Kulíšek, a rare species of owl nesting in Velké Karlovice. We learned that it is the smallest owl living in the Czech Republic, big as a starling. All information is also in English. The trail is also suitable for a stroller, but get ready for a few difficult climbs and descents. If I did not have my Ghost Teru 9 electric bike, I wouldn´t be able to ride along the whole trail.

Kulíškova naučná stezka

Kulíšek se na cestě přírodou snaží načerpat co nejvíce informací a na 10 zastaveních potkává různá zdejší zvířata, kterých se ptá, jak se jim žije, čím se živí, kde bydlí a na další zajímavosti. Na jedné ze zastávek se Ella dozvěděla, že si veverka pochutnává na šiškách a jak ta šiška pak vypadá, když ji celou ohlodá. Nedokážu popsat, jakou měla radost, když pak v lese ty ohlodané šišky našla.

Kulíšek tries to get as much information as possible on the way through nature and meets the various local animals at 10 stops, asking them how they live, where they live and other questions. At one of the stops, Ella learned that the squirrel likes to eat cones, and how the cone looks like when it eats it all. I can not describe how happy she was when she found that cone in the forest.

Ohlodaná šiška od veverky

Součástí zastávek jsou vedle informačních panelů také interaktivní prvky. Děti dostávají různé hádanky a úkoly, na něž odpovědi najdou ukryté pod „pokličkou“ či na druhé straně tabule. Na několika místech jsou také hrací prvky. Děti si mohou třeba vlézt do zvětšeniny ptačí budky a vyzkoušet si, jaký má Kulíšek ze svého obydlí rozhled. Jinde si otestují svoji rovnováhu na kladině, nebo se mohou zhoupnout na houpačce.

As well as information panels, interactive parts are also part of the stops. Children get different puzzles and tasks, and results can be found hidden under the "lid" or on the other side of the board. There are also playing elements in several places. Children may have to climb up the bird booth and find out what a view is from it. Elsewhere they test their balance on the beam or they can swing on the swing.

Testování rovnováhy

Jak bydlí sova a jak čáp?

Stopařka!

Cesta končí u pastvin kousek u hotelu Horal. Na pastvinách se většinou pasou ovce a je tu instalován i automat na krmení. My jsme bohužel na ovce štěstí neměly, ale Elle se stezka i tak moc líbila. Zastavení jsou udělaná velmi vkusně a hlavně pro děti zajímavě. Já jsem byla nadšená hlavně z lesů a pastvin, přes které stezka vedla.

The trail ends at the pastures near the Hotel Horal. In the pastures, sheeps are mostly grazed and there is also a feeding slot. Unfortunately, we were not lucky for the sheeps, but Ella liked the trail so much anyway. The stops are made very nicely and interesting for children. I was amazed by the forests and pastures where the trail led.

Výhled na golfové hřiště

Pastviny před posledním zastavením

Pastviny v blízkosti hotelu Horal

Bylo poledne, tak jsme sjely do Velkých Karlovic a daly si oběd. Rozhodly jsme se, že ještě vystoupáme na rozhlednu Miloňová. Projely jsme tedy kolem hotelu Galik a podél potoka Velká Hanzlůvka jsme dojely na rozcestí, u kterého je i parkoviště. Pokračovaly jsme po zeleném turistickém okruhu a cyklostezce č. 472 vzhůru do krásných lesů a zanedlouho jsme se ocitly nad sjezdovkou nad hotelem Galik, odkud je krásný výhled do údolí.

It was noon, so we rode back to the village and got lunch. We decided to climb to the Miloňova lookout tower. We passed the hotel Galik and along the creek Velká Hanzlůvka we reached the crossroads at a parking lot. We continued along the green tourist circuit and bike path No. 472 up into the beautiful forests and soon we found ourselves at the slopes above the hotel Galik, with a great view of the valley.

Velká Hanzlůvka

Cyklotrasa č. 472

Sjezdovka nad hotelem Galik

Protože jsem přehlídla, že zelená turistická stezka opouští silnici, jely jsme dál po cyklostezce až k rozcestníku, který ukazoval směr na rozhlednu do prudkého kopce po červené turistické značce. Baterky jsem měla ještě hodně, tak jsem to riskla, protože vracet se mi nechtělo. Ella spala, takže jízdu přes kořeny a kameny vůbec nezaznamenala. Já se lehce zadýchala, to uznávám. Opět, nemít elektrokolo, s vozíkem to nevyjedu.

As I missed the green hiking trail, we continued along the cycle path to the signpost that pointed to the lookout tower along the red tourist sign. The trail was quite steep. My battery was almost full, so I risked it because I did not want to return back. Ella was sleeping, so she did not noticed the ride over roots and stones. It was little bit challenging. Again, if I didn´t have an electric bike, I wouldn´t make it uphill with the Chariot carrier.

Cyklostezka č. 472

Rozcestí na rozhlednu Miloňová

Protože Ella spala ještě asi hodinu, měla jsem čas si odpočinout a rozhlednu si pořádně prohlédnout. Nachází se na vrcholu Miloňová ve výšce 846 mnm. Je vysoká 24 m, má šestiboký půdorys a tvar jehlanu, je ze smrkové kulatiny a střechu pokrývá štípaný šindel. A je opravdu moc hezká. O výhledu do všech stran nemluvě.

Since Ella had been asleep for about an hour, I had time to relax and look around the Miloňová lookout tower. It is situated at the top of Miloňová hill at an altitude of 846 m. It is 24 meters high, it has a six-layered ground plan and a pyramid shape, the roof is covered with splinted shingles and construction is made from spruce wood. And it's really nice. As well as the view to all sides.

Rozhledna Miloňová

Valašsko

Naše sezení pod stromem

Mohly jsme se vrátit zpět na cyklostezku a dojet po ní pohodlně zpátky do Velkých Karlovic. Ale my ne. My se vydaly na rozcestí rovně po lesní cestě hlouběji do lesa. Cesta není oficiálně značena, jsou tu pouze dřevěné ukazatele. Na dalším rozcestí jsme odbočily vlevo dolu z kopce, a protože některé úseky byly podmáčené, Ella se rozhodla jít raději pěšky.

We could ride back to the cycle path and continue comfortably back to Velké Karlovice. But we decided to ride down along the forest road deeper into the forest. The trail is not officially signed, there are only wooden signs. At the next crossroads we turned left down the hill, and because some of the parts were muddy, Ella decided to walk on foot.

Lesní pěšina do Miloňova

Lesní cesta nás dovedla zpět na cyklostezku a serpentinami jsme sjely na hlavní silnici do Miloňova a následně do Velkých Karlovic. Pověstnou třešní na celém dni byla návštěva místní plovárny, kde se Ella vyřádila v bazénu.

The forest path led us back to the cycle path, along which we easily continued on serpentines to the main road to Miloňov and then to Velké Karlovice. And as a reward after the whole day on bike, we finished our trip at the local swimming pool.

Cyklostezka č. 472

Pokud necháte auto na parkovišti u plovárny ve Velkých Karlovicích, dojedete na kole k začátku Kulíškovy cesty po cyklostezce Bečva, která vede hned vedle hlavní silnice. Celý okruh pak bude měřit 25 km. My jsme to s Ellou jely z Karolinky a měly to tak o deset kilometrů delší. Začátek si ale můžete zvolit kdekoli, zároveň můžete kola odložit a jít na rozhlednu, nebo Kulíškovu cestu pěšky. Trasa je to kopcovitá, jak jinak v Beskydech, ale není to nic dramatického, zvlášť s elektrokolem. Když jedete tak krásnou přírodou, tak jí ty kopce rádi odpustíte.

When you park your car at the parking lot at the Velké Karlovice swimming pool, you can take a bike ride to the beginning of the Kulíšek trail along the Becva Cycle Route, which runs alongside the main road. The entire circuit will then measure 25 km. Me and Ella were starting at Karolinka village, so our biketrip was ten kilometers longer. You can choose to start anywhere in Velké Karlovice, or you can do only a hike to the lookout tower, or the Kulíšek trail. The route is hilly, as it is obvious in the Beskydy Mountains, but it is nothing dramatic, especially with an electric bike. When you ride in so amazing nature, you don´t mind the hills at all.

Mapa cyklotrasy